1. Wprowadzenie

Dla poprawnego funkcjonowania sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych ważne jest skoordynowanie rozmaitych systemów zabezpieczeń i ochron. Dotyczy to również koordynacji między urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi działającymi na różnej zasadzie i wykorzystującymi odmienne kryteria działania, w tym współdziałania zabezpieczeń nadprądowych z zabezpieczenia-mi podnapięciowymi i z zabezpieczeniami różnicowoprądowymi oraz z ogranicznikami przepięć. Ograniczniki przepięć, zwłaszcza klasy I (odgromniki), mogą wymagać dobezpieczenia za pomocą bezpieczników, wyłączników bądź innych urządzeń zabezpieczających, w tym termicznych i nadciśnieniowych. Dobór tych zabezpieczeń i ich usytuowania powinien uwzględniać nie tylko skutecz-ność dobezpieczenia, ale również eliminację niepożądanych przerw w zasilaniu w razie ich zbędnej interwencji. Gdzie stawia się wysokie wymagania co do ciągłości zasilania, tam wypada zapewnić koordynację całkowitą zabezpieczeń nadprądowych z odgromnikami, aż do przepisowej granicy spodziewanych obciążeń o rozkładzie losowym. W innych wypadkach można poprzestać na koor-dynacji częściowej, tylko przy narażeniach o znaczącym prawdopodobieństwie występowania. Jest to podejście analogiczne do usankcjonowanego w normach rozróżnienia między przetężeniową wybiorczością całkowitą i wybiorczością częściową między zabezpieczeniami nadprądowymi.Wytwarzanie energii, Bełchatów, Solina
Jak płynie prąd?
Elektrownie wodne
Polskie fabryki, Tauron
Copyright © 2011 by INST-ELT